Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van

van Supper

1. Deelname aan Supper, geschiedt geheel op eigen risico.

2. Supper is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens het suppen.

3. U bent in staat naar eigen inzicht te besluiten of u zowel fysiek als mentaal in staat bent zelfstandig te water te gaan met de sup.

4. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan deelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.

5. Aan de adviezen die één van onze trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6. Supper heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van Supper, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

7. Supper is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook.

8. Indien naar de beoordeling van Supper de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is Supper gerechtigd de training te annuleren. Supper is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.

9. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door Supper bewaard zullen worden. Supper verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

10. De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid te water te gaan.

11. Het bedrag wordt direct van uw bankrekening afgeschreven. Er kan direct deelgenomen worden. Wij vragen u 24 uur van te voren uw aanvraag te annuleren.

12. Supper heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.

13. Bij inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van Supper.

14. Wanneer je deelneemt aan één van onze trainingen of zelfstandig te water gaat ga je akkoord met deze algemene voorwaarde.

%d bloggers liken dit: